Hela Finlands biobank

Många områden inom medicin strävar efter allt mer individuell behandling av patienter. Syftet är att hitta de mest lämpliga målinriktade behandlingarna och läkemedlen för varje enskildpatient. För att utveckla dessa behandlingar behövs en tät anknytning mellan provmaterialet, forskningen och patientvården.

Hematologiska biobanken har grundats för att stödja forskningen i blodsjukdomar. Forskningens syfte är att utveckla metoder för bättre förebyggande, tidigare och exaktare diagnostik samt individuellt anpassad behandling och uppföljning.

Blodsjukdomar och forskning kring dem

Elakartade blodsjukdomar är en mångfacetterad sjukdomsgrupp. Mekanismerna som påverkar uppkomsten av sjukdomarna är fortfarande dåligt kända. En särskild utmaning utgör sådana leukemier som inte svarar på existerade behandlingar.

Förhoppningen är att molekylärmedicin ska utveckla lösningar på dessa problem, men det krävs ännu mycket forskningsarbete för att identifiera de molekyler som är relevanta för en viss sjukdom och utveckla behandlingar som riktar sig mot dem. Med hjälp av biobanksforskning kan bl.a. dessa molekylära faktorer utredas snabbare än tidigare.

Hematologiska biobankens uppgifter är att:

samla in biologiskt provmaterial samt uppgifter om provgivarens sjukdom, behandling och uppföljning

  • förvara prover och uppgifter samt upplåta dem för hematologisk forskning
  • garantera provgivarens integritetsskydd och rätt till information

 

Behandling av proverna och forskningstillstånd

Proverna samlas inpå sjukhusen som behandlar patienterna och behandlas för förvaring vid Finlands Röda Kors Blodtjänsts laboratorium. Efter behandlingen skickas proverna för förvaring till Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM). Alla prover nedfryses till -70 °C i en frys och överförs sedan till gasfasen av flytande kväve (-180 °C) för långtidsförvaring.

För att den vetenskapliga forskningen som använder biobankens prover ska ha så hög kvalitet som möjligt, är det viktigt att prover och uppgifter i samband med dem samlas in i stor omfattning och med noggranna metoder. Hematologiska biobanken har definierat standardiserade arbetsfaser för insamlingen av materialet, transparenta principer för användning av proverna samt tydliga anvisningar för forskare. Kodade biobanksprover och uppgifter relaterade till dem kan med biobankens tillstånd upplåtas till forskare. Forskningstillstånd beviljas av biobankens ledningsgrupp på basis av den vetenskapliga delegationens bedömning.

Gemensam biobank för hela Finland

Biobanksverksamheten i Finland regleras av biobankslagen (688/2012) som trädde i kraft 1.9.2013. Lagen skapar ramar för användning av prover från människa i medicinsk forskning samtidigt som den tryggar provgivarens rättigheter. Biobankslagen möjliggör användning av proverna också i framtida forskning som inte ännu har planerats vid tidpunkten för provtagningen. Verksamhet som regleras av biobankslagen styrs och övervakas i Finland av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea som också upprätthåller det nationella biobanksregistret.