Koko Suomen biopankki

Monilla lääketieteen aloilla pyritään yhä yksilöllisempään potilaan hoitoon, jossa pyritään löytämään kullekin potilaalle parhaiten sopivia hoitoja ja lääkkeitä. Näiden hoitojen kehittämisessä tarvitaan näyteaineistojen, tutkimuksen ja potilashoidon tiivistä yhteyttä.

Hematologinen biopankki on perustettu tukemaan veritautien tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää keinoja veritautien parempaan ennaltaehkäisyyn, varhaisempaan ja tarkempaan diagnostiikkaan, yksilöllistettyyn hoitoon sekä seurantaan.

Veritaudit ja niiden tutkiminen

Pahanlaatuiset veritaudit ovat monimuotoinen tautiryhmä. Tautien syntyyn vaikuttavat mekanismit tunnetaan edelleen huonosti. Erityisen haasteellisia ovat ne leukemiat, joihin nykyiset hoidot eivät tehoa.

Molekyylilääketieteen toivotaan tuovan apua tilanteeseen, mutta uusien, sairauden kannalta oleellisten molekyylien tunnistaminen ja niihin kohdennetun hoidon kehittäminen vaatii vielä paljon tutkimustyötä. Biopankkitutkimuksen avulla muun muassa näitä molekulaarisia tekijöitä voidaan entistä nopeammin selvittää.

Hematologisen biopankin tehtävänä on:

  • kerätä biologista näytemateriaalia, johon on liitetty potilaan sairauteen, hoitoon ja seurantaan liittyvää tietoa
  • säilyttää ja luovuttaa näytteitä ja tietoja hematologian alan tutkimuksiin
  • huolehtia näytteiden luovuttajan yksityisyyden suojasta ja tiedonsaantioikeudesta

Näytteiden käsittely ja tutkimusluvat

Näytteet kerätään potilaita hoitavissa sairaaloissa ja ne käsitellään säilytyskuntoon Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun laboratoriossa. Käsittelyn jälkeen näytteet siirtyvät säilytettäväksi Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin (FIMM). Kaikki näytteet jäädytetään –70°C pakastimessa ja siirretään sitten pidempiaikaiseen säilytykseen nestetypen kaasufaasiin (–180°C).

Jotta biopankin näytteitä käyttävä tieteellinen tutkimus olisi mahdollisimman laadukasta, on tärkeää, että näytteet ja niihin liittyvät tiedot kerätään kattavasti ja huolellisin menetelmin. Aineiston keräykselle on Hematologisessa biopankissa määritetty standardoidut työvaiheet, näytteiden käytölle läpinäkyvät periaatteet sekä tutkijoille selkeät toimintaohjeet. Tutkijoille voidaan biopankin luvalla luovuttaa koodattuja biopankkinäytteitä ja niihin liittyviä tietoja. Tutkimusluvat myöntää biopankin johtoryhmä tieteellisen neuvottelukunnan tekemän arvion pohjalta.

Koko Suomen yhteinen biopankki

Biopankkitoimintaa Suomessa säätelee 1.9.2013 voimaan tullut biopankkilaki (688/2012). Laki luo puitteet ihmisperäisten näytteiden käyttöön lääketieteellisissä tutkimuksissa turvaten samalla näytteen luovuttajan oikeudet. Biopankkilaki mahdollistaa näytteiden käytön myös tulevaisuudessa tehtävässä tutkimuksessa, jota ei ole vielä suunniteltu näytteitä kerättäessä. Biopankkilain mukaista toimintaa ohjaa ja valvoo Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, joka myös ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä.