Prover för att främja forskning

Biobanksprover (blod- och benmärgsprov, hudbiopsi) samlas främst in från patienter med elakartade blodsjukdomar. Prover får endast tas av patienter som har gett sitt samtycke till biobanken.

Provtagningen sker endast på vardagar. Meddelande om det prov som ska tas (s.k. automatiskt e-postmeddelande) måste skickas senast kl. 15. På fredagar ska meddelandet dock skickas senast kl. 14. För prover som inkommer sent och beräknas vara hos Blodtjänst efter kl. 16, ber vi om ett förhandsmeddelande per telefon (tfn. 044 434 4331).

Nedan beskrivs allmänna instruktioner för provtagning av vuxna. Varje sjukhus har sina egna specifika instruktioner och det finns även separata instruktioner för provtagning av barnpatienter.

Instruktioner:

1. Undersökningspaketet Pt-Hembio tas som en del av de första undersökningarna av patienter med blodsjukdomar. Undersökningspaketet innehåller delundersökningarna B-Hembio, Bm-Hembio och Ts-Hembio. Sekreteraren beställer undersökningarna i samband med de vanliga undersökningarna.

2. När patienten anländer till dagsjukhuset/avdelningen för diagnostisk benmärgsprovtagning, får patienten information om undersökningen av den assisterande skötaren: Finlands hematologiska register och biobank - FHRB-biobank. Patienter som visiterar dagsjukhuset får blanketterna med kallelsebrevet.

3. Den läkare eller skötare som utför åtgärden, redogör för undersökningen och frågar patienten om dennes samtycke till att delta i undersökningen. Premedicinering kan ges först efter det att patienten har fått höra om undersökningen och har gett sitt samtycke till att delta. Om åtgärden utförs av en läkare som är specialiserad på inre sjukdomar ansvarar poliklinikens ansvariga läkare/specialistläkare för att presentera undersökningen. Informationen om undersökningen och det undertecknade samtyckesformuläret nitas fast i remissen för benmärgsprovet då det skickas till Blodtjänsten. Patienten får informationen och kopian av samtyckesformuläret.

4. Läkaren som utför ingreppet, sjuksökterskan eller avdelningssekreterare registrerar patienten i Finlands hematologiska register och väljer "Lägg till biobanksprov" (funktionsfältet på skärmens vänstra sida). Välj sedan provtagningsdatum, sjukdomens status vid tidpunkten för provtagningen samt sjukhuset. Ett automatiskt e-postmeddelande om det utgående provet genereras till Blodtjänst. Om du inte kan registrera patienten i det hematologiska registret, kontakta Anne Gesterberg. Om det automatiska e-postmeddelandet inte skickas, ska du anmäla proverna till Hematologiska biobanken, tfn. 044 434 4331.

5. Samtidigt införs en anteckning om FHRB-undesökningen i patientens grundläggande uppgifter: välj “Ny undersökning” från sidofältet och “SHY FHRB” från rullgardinsmenyn.

6. För undersökningar ska läkaren skriva remiss: "Remiss till prover för Hematologiska biobanken". Två remisser skrivs ut: en för benmärgsprovet och en som patienten ger på laboratoriet. På remissen anges den exakta provtagningstiden och patientens FHRB-nummer.

7. En hudbiopsi (för diagnos av medfött genom) tas med en för ingreppet avsedd 4 mm biopsistans. Kombinationen lidokain och adrenalin används för anestesi. 1 st. hudbiopsi tas. Hudbiopsier tas från huden med hjälp av crista-biopsi. Benmärgbiopsi rekommenderas att tas från ett annat område på huden. Biopsierna läggs i ett rör med koksaltlösning utan konserveringsmedel (rör med likvor) och skakas lätt. Hudbiopsin tas endast vid den första provtagningen. Vid varje provtagning måste man fästa särskild uppmärksamhet vid steriliteten. Instruktioner (länk till hudbiopsi-PDF)

8. De planerade diagnostiska benmärgsproven har högsta prioritet. Undersökningsprover från benmärgen tas först efter nödvändiga diagnostiska prov. För undersökningen aspireras benmärg så mycket som möjligt, dock högst 30 ml. Provet tas i 9 ml:s EDTA-rör och varje rör får fyllas till högst 5 ml. Om det inte går att ta benmärgsprov bör man ta blodprov. Endast 10 ml benmärg tas för prover under remisstadiet.

9. Laboratorieskötaren tar blodproven antingen i laboratoriet eller på avdelningen. Prover som behövs: 9 ml blod i serumrör (1 rör), 9 ml blod i heparinrör (1 rör), 9 ml blod i EDTA-rör (2 rör).

10. Proverna transporteras till provsortering/utgående prover, där proverna förpackas för transport.

11. Från provsorteringen transporteras proverna till Blodtjänst. Alla prover transporteras i ett paket med kyltransport (+2–14 °C). Proverna transporteras till Blodtjänst inom 8 timmar efter provtagningen. Avsändaren kan välja transportmetoden (post, buss eller lufttransport). Taxi can användas endast inom huvudstadsregionen. Hematologiska biobanken ansvarar för transportkostnader.

OBS! Temperaturerna kontrolleras inte under transporten och kan avvika från den rekommenderade temperaturen vid ovanligt kallt eller varmt väder. Temperaturen av provrören kontrolleras vid mottagning i Blodtjänst och avvikande temperaturer registreras i provdatabasen.

12. När patientens diagnos är känd, skriver behandlande läkare eller skötare in den i SHR.

Övrigt att beakta:

Smittfarliga prover:

  • Om patienten har en känd smittsam sjukdom som sprider sig via blod (t.ex. hiv, hepatit B eller C), får inte biobanksprover tas.
  • Om en smittsam sjukdom upptäcks efter provtagningen, ska Anne Gesterberg underrättas.

Tilläggsuppgifter om provtagning ger Anne Gesterberg (tfn. 040 770 6359).