Prover för att främja forskning

 

Allmänt

Denna beskrivning innehåller grundläggande uppgifter om transport och processande av biobanksprover. Transporten av proverna till Blodtjänst, och vidare till FIMM efter processandet, sköts med hjälp av Blodtjänsts logistik. Transporten och processandet av proverna utförs enligt Blodtjänsts instruktioner och kvalitetssystem.

Transport av prover från sjukhusen till Blodtjänst

Proverna och remisserna packas för kyltransport (+2–14 °C) på sjukhusen enligt Blodtjänsts anvisningar. Proverna transporteras till Blodtjänst inom 8 timmar efter provtagningen.

Leveransadress:

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Mottagning av prover
Hematologiska biobanken
Oxlänken 13 C
01730 Vanda

Prover

Undersökningspaketet Pt-Hembio innehåller delundersökningarna B–Hembio (blodprover), Bm-Hembio (benmärgsprov) och Ts-Hembio (hudbiopsiprov). Hudbiopsiprovet (Ts-Hembio) tas endast i samband med fastställande av diagnos. Undersökningspaketet kan beställas endast i sin helhet och inga undersökningssvar ges, utan proverna kodas och processas för biobanken vid Blodtjänst.

Blodprover (B–Hembio):

  • 9 ml serumprovrör
  • 9 ml heparinprovrör
  • 2 x 9 ml EDTA-provrör

Benmärgsprov (Bm-Hembio):

  • max. 30 ml benmärg i 9 ml EDTA-provrör (à ~ 5 ml)

Hudbiopsi (Ts-Hembio):

  • 1 x ∅ 4 mm vävnadsbit i koksaltlösning, provrör utan konserveringsmedel.

 

Processandet av prover

När proverna anländer kontrolleras att patientens FHRB-nummer i remissen och i det automatiska meddelandet från Finlands hematologiska register stämmer överens.

Provkvaliteten kontrolleras och eventuella avvikelser registreras i uppgifterna om provet. Följande egenskaper kontrolleras: provets volym, temperatur, koagulation, hemolys, lipemi och ikterus samt provets identifikationsuppgifter. Provrör med bristfälliga identifikationsuppgifter behandlas inte.

Proverna delas i satser i frysrör som är kodade med 1D- och 2D-streckkoder samt läsbara sifferserier. Alla prover som förvaras i biobanken är alltid i kodad form.

Alla uppgifter i samband med prover som lagras i biobanken, bl.a. patientens FHRB-nummer, provtyp och -volym, provtagningsdatum och -tidpunkt, uppgifter om kvalitetskontrollen, datum och tidpunkt för processande samt lokalisationen i flytande kväve, registreras vid Blodtjänsten i Luhti-provdatabasen, som upprätthålls av FIMM. Alla provspecifika uppgifter överförs till logistikkontrollsystemet som upprätthålls av biobanken vid FIMM.

Blodprover

Blodprover processas så snart som möjligt efter att de anlänt till Blodtjänsten. Serum-, heparin- och det ena EDTA-provröret centrifugeras och separerat serum och plasma delas i satser i kodade provrör och nedfryses i flytande kväve.

Det andra EDTA-provröret kodas och nedfryses som helblod i -20 °C i det ursprungliga provröret vid Blodtjänst. Det kodade provet transporteras till FIMM, där DNA extraheras från helblodsprovet enligt FIMM:s anvisningar.

Benmärgsprover

Benmärgsprover processas senast dagen efter provtagningen och till dess förvaras de vid +4 °C. Mononukleära celler separeras sterilt från proverna genom Ficoll-gradientcentrifugering.

Efter separeringen räknas det totala antalet celler, cellernas viabilitet bestäms och uppgifterna registreras i FIMM:s databas över proverna. Beroende på mängden insamlade viabla celler nedfryses cirka 10 miljoner mononukleära celler/ampull och i form av cellpellettar cirka15 miljoner celler/ampull i flytande kväve.

Också ofrysta celler kan levereras till forskning som FHRB:s ledningsgrupp och en etisk kommitté förordat. Om inget benmärgsprov finns tillgängligt, separeras de mononukleära cellerna på motsvarande sätt från EDTA-cellfraktionen av perifert blod (från ett provrör på 9 ml efter separering av plasma).

Hudbiopsi

Hudbiopsiproverna kodas och nedfryses i -20 °C vid Blodtjänst. De kodade proverna transporteras till FIMM, där groddbanans DNA extraheras från provet enligt FIMM:s anvisningar.

Transport av proverna från Blodtjänst till FIMM

Alla prover transporteras från Blodtjänst till FIMM i kodad form. Processade provsatser som lagrats i flytande kväve samt nedfrysta EDTA-helblods- och hudbiopsiprover transporteras från Blodtjänst till FIMM i torris en gång i veckan eller vid behov. FIMM:s kontaktperson ska informeras om avgående transporter på förhand.

Ytterligare information

Ytterligare information om transport och hantering av biobanksprover ges på kontaktuppgifternanedan. Ansvariga forskare för forskningsprojekt som godkänts av FHRB:s ledningsgrupp får närmare information om transport och processande av prover på begäran.

Hematologisk biobanken tfn. 044 434 4331

hematologinenbiopankki@veripalvelu.fi