Hela Finlands biobank

Många områden inom medicin strävar efter allt mer individuell behandling av patienter. Syftet är att hitta de mest lämpliga målinriktade behandlingarna och läkemedlen för varje individuell patient. För att utveckla dessa behandlingar behövs en tät anknytning mellan provmaterialet, forskningen och patientvården.

Hematologiska biobanken har grundats för att stödja forskningen i blodsjukdomar. Forskningens syfte är att utveckla nya metoder för bättre förebyggande, tidigare och exaktare diagnostik samt individuellt anpassad behandling och uppföljning av blodsjukdomar.

Hematologiska biobankens uppgifter är att 
- samla in biologiskt provmaterial samt uppgifter om provgivarens sjukdom, behandling och uppföljning
- förvara prover och uppgifter samt upplåta dem för hematologisk forskning
- garantera provgivarens integritetsskydd och rätt till information

Proverna insamlas på sjukhusen som behandlar patienterna och behandlas för förvaring vid Finlands Röda Kors Blodtjänsts laboratorium. Efter insamlingen och behandlingen skickas proverna för förvaring till Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM). Alla prover nedfryses till -70 °C i en frys och överförs sedan till gasfasen av flytande kväve (-180 °C).

För att den vetenskapliga forskningen som använder biobankens prover ska ha så hög kvalitet som möjligt, är det viktigt att prover och uppgifter i samband med dem insamlas i stor omfattning och med noggranna metoder. Hematologiska biobanken har definierat standardiserade arbetsfaser för insamlingen av materialet, transparenta principer för användning av proverna samt tydliga anvisningar för provgivare och forskare. Kodade biobanksprover och uppgifter i samband med dem kan med biobankens tillstånd upplåtas till forskare. Forskningstillstånd beviljas av biobankens ledningsgrupp på basis av den vetenskapliga delegationens bedömning.

Gemensam biobank för hela Finland

Hematologiska biobanken verkar i hela landet. Prover och uppgifter samlas in från samtyckande patienter med någon hematologisk sjukdom. Insamlingen sker vid alla finländska hematologiska vårdenheter som har ingått ett avtal om insamling av prover och uppgifter. Proverna behandlas vid Finlands Röda Kors Blodtjänst och förvaras i utrymmen för förvaring av prover som tillhör Institutet för molekylärmedicin i Finland och ligger i Mejlans i Helsingfors.

Biobanksverksamheten i Finland regleras av biobankslagen (688/2012) som trädde i kraft 1.9.2013. Lagen skapar ramar för användning av prover från människa i medicinsk forskning samtidigt som den tryggar provgivarens rättigheter. Biobankslagen möjliggör användning av proverna också i framtida forskning som inte ännu har planerats vid tidpunkten för provtagningen. Verksamhet som regleras av biobankslagen styrs och övervakas i Finland av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) som också upprätthåller det nationella biobanksregistret.