För forskning i hematologiska sjukdomar

Information för forskare på engelska.

Prover upplåts endast för användning i forskningsprojekt som godkänts av Hematologiska biobankens ledningsgrupp.

En sammanfattning av prov- och uppgiftsregistret ger forskare som planerar biobanksforskning en helhetsbild av antalet prover och uppgifter i biobanken som är lämpliga för forskningsprojektet. Ytterligare information om antalet prover och uppgifter i samband med proverna fås vid behov från biobanken.

Ansökan om upplåtelse av prover och forskningsplanen med nödvändiga bilagor skickas till adressen fhrb@bloodservice.fi.

Den vetenskapliga delegationen behandlar och bedömer alla ansökningar om användning av biobanksprover och ger ledningsgruppen ett förslag om godkännande eller avslag. I sin bedömning använder den vetenskapliga delegationen kriterier som ledningsgruppen definierat. Kriterierna beaktar kraven i biobankslagen, Hematologiska biobankens mål, möjligheten till snabb tillämpning av forskningsresultaten i patientvården samt forskningens vetenskapliga betydelse, nivå och svårighetsgrad. Behandlingstiden för ansökningarna är 1–2 månader, beroende på ansökningens omfattning.