Dina prover är till nytta

FHRB biobanksstudier 2015–2019

2015

Studiens namn: Personalized Systems Medicine Strategy for Acute Myeloid Leukemia
Ansvarig forskare: Olli Kallioniemi, Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet, Sverige

Syftet med denna studie är att under laboratorieförhållanden undersöka hur leukemiceller svarar på flera hundra läkemedelssubstanser hos patienter med akut myeloisk leukemi. Resultaten kombineras sedan med cellernas genetiska, transkriptomiska och proteomiska profiler. Syftet är att bättre förstå vilka faktorer som påverkar responsen på behandlingen.

Studiens namn: Novel molecular markers for disease activity of acute myeloid leukemia
Ansvarig forskare: Jukka Westermarck, Turun biotekniikan keskus, Turun yliopisto ja Åbo Akademi

Syftet med denna studie är att identifiera nya markörer som kan förutsäga responsen på behandlingen hos patienter med akut myeloisk leukemi, redan vid tidpunkten för diagnosen. Forskargruppen är särskilt intresserad av genetiska markörer.

Publikationer som härrör från studien:
Mäkelä et al.: 2019: Arpp19 Promotes Myc and Cip2a Expression and Associates with Patient Relapse in Acute Myeloid Leukemia. Cancers, 11, 1774. https://doi.org/10.3390/cancers11111774

2016

Studiens namn: Clonal lymphopoiesis in the pathogenesis of bone marrow failure syndromes
Ansvarig forskare: Satu Mustjoki, Hematology Research Unit Helsinki, Helsingin yliopisto

Syftet med denna studie är att identifiera somatiska mutationer i lymfoida celler hos patienter med aplastisk anemi eller myelodysplastiska syndrom (MDS). De observerade mutationerna karaktäriseras och deras funktionella effekter undersöks. Avsikten är också identifiera nya mål för läkemedel.

Studiens namn: Towards curative therapy of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia
Ansvarig forskare: Satu Mustjoki, Hematology Research Unit Helsinki, Helsingin yliopisto

Syftet med denna studie är att hitta nya alternativ för behandling av Philadelphia kromosompositiv akut lymfoblastisk leukemi. Syftet är också att undersöka vilka molekylära och cellspecifika markörer som förutspår bra respons på behandling med tyrosinkinasinhibitorer, för att så tidigt som möjligt identifiera de patienter som inte behöver en stamcellstransplantation.

Publikationer som härrör från studien:
Hohtari et al 2019: Immune cell constitution in bone marrow microenvironment predicts outcome in adult ALL. Leukemia. https://doi.org/10.1038/s41375-018-0360-1

Dufva et al 2019: Integrated drug profiling and CRISPR screening identify essential pathways for CAR T cell cytotoxicity. Blood. https://doi.org/10.1182/blood.2019002121

Studiens namn: Molecular Genetics and Biology of Myeloproliferative Neoplasms
Ansvarig forskare: Outi Kilpivaara, Forskningsprogrammet för genombiologi, Helsingfors universitet

Syftet med denna studie är att ta reda på hur genetiska faktorer påverkar uppkomsten och den kliniska bilden av myeloproliferative sjukdomar (t.ex. polycytmia vera, essentielli tromobcytos och myelofibros). Syftet är att förbättra diagnostiken och behandlingen av dessa sjukdomar.

Studiens namn: Genetics of myelodysplastic syndrome and acute leukemias in Finland – focus on germline variation
Ansvarig forskare: Outi Kilpivaara, Forskningsprogrammet för genombiologi, Helsingfors universitet

Syftet med denna studie är att avgöra hur genetiska faktorer påverkar uppkomsten och den kliniska bilden av myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi. Ett specifikt forskningsobjekt är ärftliga genetiska faktorer.

Publikationer som härrör från studien:
Wartiovaara-Kautto et al 2018: Germline alterations in a consecutive series of acute myeloid leukemia. Leukemia 32;2282-2285. https://doi.org/10.1038/s41375-018-0049-5

Douglas et al 2019: ERCC6L2 defines a novel entity within inherited acute myeloid leukemia. Blood. https://doi.org/10.1182/blood-2019-01-896233

Studiens namn: Assessment of the possibilities of molecular medicine in sensitive diagnostics and personalized therapy response evaluation in myelodysplastic syndromes and related myeloid malignancies (MDS-MOLE-2015)
Ansvarig forskare: Freja Ebeling, Hematologiska polikliniken, HUS
Syftet med denna studie är att förbättra diagnostiken och behandlingen av myelodysplastiska syndrom genom att undersöka genetiska markörer.

Studiens namn: A systems medicine study to identify novel therapies for blood cancer patients
Ansvarig forskare: Caroline Heckman, Institutet för molekylärmedicin i Finland, Helsingfors universitet
Syftet med denna studie är att hitta nya behandlingsmetoder och responsindikatorer som mäter behandlingseffekterna för olika former av blodcancer genom att använda bland annat läkemedelskänslighetsprofilering och exome och RNA-sekvensering.

2017

Studiens namn: Assessment of plasma cell content and viability of biobanked multiple myeloma bone marrow samples
Ansvarig forskare: Caroline Heckman, Institutet för molekylärmedicin i Finland, Helsingfors universitetSyftet med denna studie är att bedöma kvaliteten på benmärgsprover som samlats in i en biobank av patienter med multipelt myelom.

Studiens namn: Integrated platform of novel glycomic and proteomic approaches to investigate structural and functional changes of blood malignancies including: Multiple Myeloma (MM), Acute Myeloid Leukemia (AML) and Amyloidosis.
Ansvarig forskare: Peter O'Gorman, Mater Misericordiae University Hospital, Irlanti

Syftet med denna studie är att undersöka progressionen av blodcancer och läkemedelsresponsen genom proteom- glykofilering av multipelt myelom, akut myeloisk leukemi och amyloidos.

Studiens namn: Next generation leukemia diagnostics and therapy through p53 isoforms analysis
Ansvarig forskare: Bjørn Tore Gjertsen, University of Bergen, Norja

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av olika former av p53 proteiner (isoformer) vid primär akut myeloisk leukemi och att bedöma om de kan användas som diagnostiska markörer vid planeringen av behandlingen.

2018

Studiens namn: Genome-wide association study of acute myeloid leukaemia (AML)
Ansvarig forskare: James Allan, Northern Institute for Cancer Research, Newcastle University, Storbritannien

Syftet med denna studie är att hitta nya genvarianter i samband med akut myeloisk leukemi.

Studiens namn: Improving outcome for patients with Poor Risk Acute Myeloid Leukaemia
Ansvarig forskare: Jude Fitzgibbon, Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London, Storbritannien

Syftet med denna studie är att stärka vår förståelse för olika genetiska och biokemiska faktorer som ligger bakom den akuta myeloiska leukemin vid dålig prognos. Målet är att hitta nya objekt för läkemedel samt markörer för att identifiera vilka patienter som kan få hjälp av dem.

Studiens namn: Comprehensive profiling of chronic (CMML) and juvenile (JMML) myelomonocytic leukemia aiming to identify novel targets for treatment
Ansvarig forskare: Satu Mustjoki, Hematology Research Unit Helsinki, Helsingin yliopisto

Syftet med denna studie är att hitta nya behandlingsformer för behandling av kronisk myelomonocytleukemi och myelomonocytleukemi hos ungdomar.

Studiens namn: Activity of the peptidase enhanced alkylating agent melflufen in light chain amyloidosis and indicators of response
Ansvarig forskare: Caroline Heckman, Institutet för molekylärmedicin i Finland, Helsingfors universitet

Syftet med denna studie är att förbättra vår förståelse av AL-amyloidosens molekylgenetiska bakgrund och att undersöka användbarheten av läkemedlet Melflufen vid behandling av sjukdomen.

2019

Studiens namn: To identify the AML blast population responsible for relapse in FLT3-ITD+/NPM1- AML patients using single cell RNA seq
Ansvarig forskare: Eva Szegezdi, National University of Ireland, Irlanti

Syftet med denna studie är att identifiera vilka cellpopulationer i akut myeloisk leukemi som är involverade i utvecklingen av återfall.

Studiens namn: Early detection of relapsed AML in children
Ansvarig forskare: Henrik Hasle, Aarhus University Hospital Skejby, Danmark

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att följa upp akut myeloisk leukemi hos barn med hjälp av individuella genetiska markörer.

Studiens namn: Drug sensitivity testing and molecular profiling of plasma cell dyscrasias to identify novel treatments and the indicators of response
Ansvarig forskare: Caroline Heckman, Institutet för molekylärmedicin i Finland, Helsingfors universitet

Syftet med denna studie är att identifiera nya läkemedel för behandling av multipelt myelom, plasmacellleukemi och amyloidos.

Studiens namn: The determinants of drug response in acute lymphoblastic leukemia
Ansvarig forskare: Caroline Heckman, Institutet för molekylärmedicin i Finland, Helsingfors universitet

Syftet med denna studie är att förbättra behandlingen av akut lymfatisk leukemi hos barn och unga vuxna.