Koko Suomen biopankki

Mihin biopankkia tarvitaan?

Keille näytteitä luovutetaan?

Miten varmistetaan yksityisyyden suoja?

Keiltä näytteitä otetaan?

Miten näytteet otetaan ja käsitellään?

Miten näytteiden antajia informoidaan?

Voiko näytteen käytön myöhemmin kieltää?Mihin biopankkia tarvitaan?

Hematologiseen biopankkiin kerätään veritautipotilaiden veri- ja luuydinnäytteitä. Näytteitä tarvitaan tutkimuksiin, joissa etsitään keinoja vaikeiden veritautien, erityisesti leukemian ennaltaehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan. Näytteitä tarvitaan niin syövän perustutkimukseen kuin kliinisiin lääketutkimuksiin.

Nykyisin leukemiapotilaita hoidetaan pääosin suuriannossolunsalpaajilla ja kantasolujensiirrolla. Hoidot ovat potilaille raskaita ja niitä on vaikea kohdentaa yksilöllisesti tehokkaalla tavalla. Hoitojen kehittämiselle on suuri tarve, sillä nykyiset hoidot eivät tehoa kaikkiin potilaisiin tai potilaan eivät kestä rankkoja hoitoja.

Kliinisissä lääketutkimuksissa pyritään nykyisiä hoitoja kohdennetumpiin, turvallisempiin ja vaikuttavampiin hoitoihin. Tavoitteena on esimerkiksi geeni- tai proteiinipoikkeavuuksien mukaan yksilöllisesti suunniteltu hoito (personalized medicine), joka kohdentuu pahanlaatuisiin kantasoluihin.

Keille näytteitä luovutetaan?

Näytteitä luovutetaan vain lääketieteelliseen tutkimukseen, joka vastaa biopankin tutkimusaluetta. Näytteiden luovutuksen edellytyksenä ovat kirjallinen hakemus ja luovutuspyyntö, johon on liitetty tutkimussuunnitelma sekä selvitys näytteiden ja tietojen käsittelystä ja luovutuksen edellytysten arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

Lisäksi näytteiden ja tietojen saajan ammatillinen ja tieteellinen pätevyys arvioidaan luovutusten yhteydessä. Näytteitä ja tietoja luovutetaan tutkimukseen ainoastaan koodattuna vaarantamatta näytteen luovuttajan yksityisyyden suojaa. Tiedot näytteitä käyttäneistä hankkeista julkaistaan biopankin internetsivuilla.

Miten varmistetaan yksityisyyden suoja?

Näytteisiin liittyvät rekisteritiedot henkilötietoineen käsitellään korkean tietosuojan kriteerein kuten muutkin potilastiedot.

Jokaiseen tutkimukseen näytteet koodataan erikseen eli biopankin käyttämää koodinumeroa ei luovuteta eteenpäin vaan jokaisen tutkimuksen yhteydessä näyte ja siihen liittyvät tiedot saavat uuden koodinumeron. Näin näytteestä kerääntyvän tiedon yhdistäminen onnistuu vain biopankissa.

Keiltä näytteitä otetaan?

Tavoitteena on, että kaikilta hematologista sairautta sairastavilta potilailta voitaisiin tallentaa näytteitä tutkijoiden käyttöön.

Miten näytteet otetaan ja käsitellään?

Potilaalta otetaan veri- ja luuydinnäytteitä sairauden eri vaiheissa (esim. diagnoosi, remissio- ja relapsivaiheessa). Ensimmäisen näytteenoton yhteydessä otetaan myös kaksi pientä ihobiopsiaa. Potilaalta otetaan aina ensisijaisesti diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät näytteet ja vasta tämän jälkeen biopankitettavat näytteet.

Näytteet otetaan biopankin ohjeistuksen mukaisesti ja toimitetaan Veripalveluun prosessoitavaksi. Veripalvelulla on laatukriteerit täyttävä näytteiden käsittelyjärjestelmä mukaan lukien validoidut näytekuljetukset sairaaloista. Veripalvelu prosessoi näytteet säilytettävään muotoon ja toimittaa ne säilytettäväksi FIMM:iin. Näytteet säilötään syväjääpakastimiin nestetypen kaasufaasiin.

Miten näytteiden antajia informoidaan?

Ennen näytteiden ottoa sairaanhoitaja, tutkimushoitaja tai lääkäri käy potilaan kanssa läpi näytteen luovuttajan tiedote- ja suostumuslomakkeet ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin.

Näytteen luovuttajan tiedote on jo edeltävästi lähetetty potilaalle luettavaksi ajanvarauskirjeen yhteydessä. Tiedotteen läpikäyvä henkilö vastaanottaa suostumuksen allekirjoituksen. Vain suostumuksensa antaneilta potilailta kerätään tiedot ja näytteet.

Voiko näytteen käytön myöhemmin kieltää?

Potilas voi halutessaan perua suostumuksensa hankkeen myöhemmässä vaiheessa, jolloin hänen rekisteritietojaan ja näytteitään ei enää käytetä uusiin tutkimuksiin. Näytteitä, jotka on jo luovutettu tutkimusprojekteihin, ei jäljitetä.