Prover för att främja forskning

 

Allmänt

Här ges grundläggande information om transport och processande av biobanksprover. FRK Blodtjänst ansvarar för transporten av proverna från sjukhusen till FRK Blodtjänst och efter processandet vidare till FIMM. Transporten och processandet av proverna sker enligt FRK Blodtjänsts anvisningar och kvalitetssystem.

Transport av prover från sjukhusen till frk blodtjänst

Proverna och remisserna packas för kyltransport (+2–14 °C) på sjukhusen enligt FRK Blodtjänsts anvisningar. Proverna transporteras till FRK Blodtjänst inom 8 timmar efter provtagningen.

Prover

Undersökningspaketet Pt-Hembio innehåller delundersökningarna B–Hembio (blodprover), Bm-Hembio (benmärgsprov) och Ts-Hembio (hudbiopsiprov). Hudbiopsiprovet (Ts-Hembio) tas endast i samband med fastställande av diagnos. Undersökningspaketet kan beställas endast i sin helhet och inga undersökningssvar ges, utan proverna kodas och processas vid för biobanken FRK Blodtjänst.

Blodprover (B–Hembio):
- 9 ml serumprovrör
- 9 ml heparinprovrör
- 2 x 9 ml EDTA-provrör

Benmärgsprov (Bm-Hembio):
- max. 30 ml benmärg i 9 ml EDTA-provrör (à ~ 5 ml)

Hudbiopsi (Ts-Hembio):
- 1–2 x ∅ 4 mm vävnadsbit i koksaltslösning

Processande av prover

När proverna anländer kontrolleras att patientens FHRB-nummer i remissen och i det automatiska meddelandet från Finlands hematologiska register stämmer överens.

Provkvaliteten kontrolleras och eventuella avvikelser registreras i uppgifterna om provet. Följande egenskaper kontrolleras: provets temperatur, koagulation, hemolys, lipemi och ikterus samt provets identifikationsuppgifter. Provrör med bristfälliga identifikationsuppgifter behandlas inte.

Proverna delas i satser i frysrör som är kodade med patientens FHRB-nummer som 1D- och 2D-streckkoder samt läsbara sifferserier. Alla prover som förvaras i biobanken är alltid i kodad form.

Alla uppgifter i samband med prover som lagras i biobanken, bl.a. patientens FHRB-nummer, provtyp och -volym, provtagnings datum och -tidpunkt, uppgifter om kvalitetskontrollen, datum och tidpunkt för processande samt lokalisationen i flytande kväve, registreras vid FRK Blodtjänst i FIMM:s provdatabas. Alla provspecifika uppgifter överförs till logistikkontrollsystemet som upprätthålls av biobanken vid FIMM.

Blodprover

Blodprover processas så snart som möjligt efter att de anlänt till FRK Blodtjänst. Serum-, heparin- och det ena EDTA-provröret centrifugeras och separerat serum/plasma delas i satser i kodade provrör och nedfryses i flytande kväve.

Det andra EDTA-provröret kodas och nedfryses som helblod i -20 °C i det ursprungliga provröret vid FRK Blodtjänst. Det kodade provet transporteras till FIMM, där DNA extraheras från helblodsprovet enligt FIMM:s anvisningar.

Benmärgsprover

Benmärgsprover processas senast dagen efter provtagningen och till dess förvaras de vid +4 °C. Mononukleära celler separeras från proverna genom sterilcentrifugering med Ficoll-gradient.

Efter separeringen räknas det totala antalet celler, cellernas viabilitet bestäms och uppgifterna registreras i FIMM:s databas över proverna. Beroende på mängden insamlade viabla celler nedfryses n x 10 miljoner mononukleära celler/ampull och i form av cellpellettar y x 15 miljoner celler/ampull. De nedfrysta cellprodukterna förvaras i flytande kväve.

Också ofrysta celler kan levereras till forskning som FHRB:s ledningsgrupp och en etisk kommitté förordat. Om inget benmärgsprov finns tillgängligt, separeras de mononukleära cellerna på motsvarande sätt från EDTA-cellfraktionen av perifert blod (från ett provrör på 9 ml efter separering av plasma).

Hudbiopsi

Hudbiopsiproverna kodas och nedfryses i -20 °C vid FRK Blodtjänst. De kodade proverna transporteras till FIMM, där groddbanans DNA extraheras från provet enligt FIMM:s anvisningar.

Transport av proverna från frk blodtjänst till fimm

Alla prover transporteras från FRK Blodtjänst till FIMM i kodad form. Processade provsatser som lagrats i flytande kväve samt nedfrysta EDTA-helblods- och hudbipsiprover transporteras från FRK Blodtjänst till FIMM i torris en gång i veckan eller vid behov. FIMM:s kontaktperson ska informeras om avgående transporter på förhand.

Ytterligare information

Ytterligare information om transport och hantering av biobanksprover ges på adresserna nedan. Ansvariga forskare för forskningsprojekt som godkänts av FHRB:s ledningsgrupp får närmare information om transport och processande av prover på begäran.

FHRB biobanken: tfn 044 434 4331, hematologinenbiopankki@veripalvelu.fi

FRK Blodtjänsts Provinfo: tfn 029 300 1414, nayteinfo@veripalvelu.fi