Koko Suomen biopankki

Monilla lääketieteen aloilla pyritään yhä yksilöllisempään potilaan hoitoon, jossa pyritään löytämään kullekin potilaalle parhaiten sopivia täsmähoitoja ja -lääkkeitä. Näiden hoitojen kehittämisessä tarvitaan näyteaineistojen, tutkimuksen ja potilashoidon tiivistä yhteyttä.

Hematologinen biopankki on perustettu tukemaan veritautien tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää keinoja veritautien parempaan ennaltaehkäisyyn, varhaisempaan ja tarkempaan diagnostiikkaan, yksilöllistettyyn hoitoon sekä seurantaan.

Hematologisen biopankin tehtävänä on

- kerätä biologista näytemateriaalia, johon on liitetty potilaan sairauteen, hoitoon ja seurantaan liittyvää tietoa
- säilyttää ja luovuttaa näytteitä ja tietoja hematologian alan tutkimuksiin
- huolehtia näytteiden luovuttajan yksityisyyden suojasta ja tiedonsaantioikeudesta

Näytteet kerätään potilaita hoitavissa sairaaloissa ja ne käsitellään säilytyskuntoon Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun laboratoriossa. Keräyksen ja käsittelyn jälkeen näytteet siirtyvät säilytettäväksi Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin (FIMM). Kaikki näytteet jäädytetään –70°C pakastimessa ja siirretään sitten nestetypen kaasufaasiin (–180°C).

Jotta biopankin näytteitä käyttävä tieteellinen tutkimus olisi mahdollisimman laadukasta, on tärkeää, että näytteet ja niihin liittyvät tiedot kerätään kattavasti ja huolellisin menetelmin. Aineiston keräykselle on Hematologisessa biopankissa määritetty standardoidut työvaiheet, näytteiden käytölle läpinäkyvät periaatteet ja näytteiden luovuttajille sekä tutkijoille selkeät toimintaohjeet. Tutkijoille voidaan biopankin luvalla luovuttaa koodattuja biopankkinäytteitä ja niihin liittyviä tietoja. Tutkimusluvat myöntää biopankin johtoryhmä tieteellisen neuvottelukunnan tekemän arvion pohjalta.

Koko Suomen yhteinen biopankki

Biopankkitoimintaa Suomessa säätelee 1.9.2013 voimaan tullut biopankkilaki (688/2012). Laki luo puitteet ihmisperäisten näytteiden käyttöön lääketieteellisissä tutkimuksissa turvaten samalla näytteen luovuttajan oikeudet. Biopankkilaki mahdollistaa näytteiden käytön myös tulevaisuudessa tehtävässä tutkimuksessa, jota ei ole vielä suunniteltu näytteitä kerättäessä. Biopankkilain mukaista toimintaa ohjaa ja valvoo Suomessa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), joka myös ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä.